XVI Wydział Ksiąg Wieczystych

- sprawy wieczysto -księgowe z obszaru właściwości Sądów: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,


Przewodniczący - Aneta Czekajło


Przyjęcia interesantów w ramach skarg
(po wcześniejszym ustaleniu terminu):
poniedziałek 1100 - 1500
czwartek 1000 - 1300

Zastępca na czas nieobecności Przewodniczącej Wydziału - Katarzyna Kanieska - Gutowska


Kierownik - Iwona Piłat

90-202 Łódź, ul. Pomorska 21

Centralna Informacja: 42 63 92 102
Kierownik Sekretariatu: 42 63 92 103
Fax: 42 63 92 103
Archiwum: 42 63 92 117
Biuro Podawcze: 42 63 92 128

e-mail: 16.kw@lodz.sr.gov.pl

 


CZYTELNIA

Regulamin funkcjonowania czytelni ksiąg wieczystych działającej przy XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 21.


§ 1

1. Czytelnia ksiąg wieczystych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
2. Czytelnie obsługuje dwóch pracowników, którzy mają nadzór nad wydanymi księgami.
3. Interesanci przeglądający akta ksiąg wieczystych, księgi hipoteczne oraz zbiory dokumentów zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.
4. Na terenie czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia toreb oraz innych przedmiotów o dużych gabarytach.
5. Osoby oczekujące na akta przebywają poza terenem czytelni.
6. W czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby, które zapoznają się z aktami ksiąg wieczystych.
7. Przy jednym stanowisku może przebywać jedna osoba zapoznająca się z księgami.
8. Z księgą jednej nieruchomości jednocześnie mogą zapoznawać się w tym samym czasie dwie osoby uprawnione przy dwóch usytuowanych obok siebie stolikach.
9. Zabronione jest wynoszenie akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych oraz zbiorów dokumentów poza czytelnię.
10. Interesanci zobowiązani są do czytelnego wypełnienia i podpisania wniosku o wgląd do akt księgi wieczystej odrębnie dla każdej księgi.

§ 2

1. Dokumenty wymagane do uzyskania zgody na wgląd do akt ksiąg wieczystych:

I. Pełnomocnicy

- pełnomocnictwo właściciela nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocników substytucyjnych wymagany jest również dokument wskazujący na udzielenie dalszego pełnomocnictwa),
- pełnomocnictwo udzielone w oryginale z własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną (właściciel, osoba która uzyskała zgodę Przewodniczącego Wydziału na wgląd do dokumentu księgi wieczystej) osobom wyszczególnionym w art. 87 § 1 k.p.c.,
- pełnomocnictwo udzielone przez osobę uprawnioną osobom wyszczególnionym w art. 87 § 2 k.p.c. z obowiązkiem zaznaczenia w treści pełnomocnictwa, iż udzielone jest ono pracownikowi w przypadku udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi jednostki.

II. Geodeci

- kopia zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- kopia umowy o dzieło lub zlecenia wykonania prac, w odniesieniu do prac, nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu, w związku z którymi niezbędne jest zapoznanie się z aktami księgi wieczystej,
- kopia świadectwa uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, przy czym w odniesieniu do geodetów, którzy złożyli kopię w przeszłości wystarczające jest wskazanie we wniosku takiej informacji,
- konkretne wskazanie sygnatur lub nazw akt, których wniosek dotyczy, przy czym w razie wskazania, że wniosek dotyczy także akt, co do których informacja odnośnie potrzeby zapoznania się z nimi została powzięta przez geodetę po zapoznaniu się z innymi aktami, dopuszczam możliwość udostępnienia kolejnych akt przez pracownika czytelni, o ile taka prośba znajdować się będzie we wniosku pierwotnym, a geodeta wykaże na piśmie pracownikowi czytelni sygnatury kolejnych akt wraz z sygnaturą akt, w których znajdują się informacje wskazujące na potrzebę zapoznania się z kolejnymi aktami.

III. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

- aktualny odpis KRS – u (wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed datą wglądu w akta księgi wieczystej),
- w przypadku pracowników w/w podmiotów wymagane jest pełnomocnictwo i odpis KRS–u.


IV. Skarb Państwa i Jednostki Samorządu Terytorialnego

- pełnomocnictwo,
- dokument wykazujący umocowanie do działania w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. akt mianowania).

V. Osoby fizyczne

a) właściciel – dokument tożsamości,
b) osoby spokrewnione z właścicielem wymienione w art. 87 § 1 k.p.c. t. j. rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia – pełnomocnictwo, dokument tożsamości oraz dokument wykazujący pokrewieństwo (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego),
c) przedstawiciele ustawowi osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych – dokument tożsamości, dokument wykazujący przedstawicielstwo ustawowe np. odpis skrócony aktu stanu cywilnego, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora.

VI. Spadkobiercy dotychczasowych właścicieli

- dokument tożsamości,
- prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

VII. Biegli sądowi

- postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

VIII. Komornicy

- wgląd jedynie do akt ksiąg wieczystych, w których w dziale III księgi wieczystej ujawniona jest wzmianka o toczącej się egzekucji z nieruchomości z wniosku wierzyciela, w imieniu którego działa komornik,
- od pracowników kancelarii komorniczych wymagane jest dodatkowo upoważnienie od komornika,
- w wypadkach innych niż w/w – zgoda Przewodniczącego Wydziału.

IX. Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych

- wgląd jedynie do akt ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wspólnej po wykazaniu, że w dziale II księgi wieczystej ujawnieni są w udziale w nieruchomości wspólnej lub w dziale I-O ujawnione jest wyodrębnienie lokalu, którego są właścicielami,
- wgląd do akt księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość mogą otrzymać jedynie właściciele tych lokali,
- zarząd WM – po okazaniu dokumentów wykazujących umocowanie do działania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej (np. uchwała).

X. Osoby inne niż wskazane wyżej

- zgoda Przewodniczącego Wydziału.

XI. Notariusz

- za okazaniem legitymacji – notariuszowi, asesorom notarialnym i aplikantom notarialnym, zastępcy notariusza,
- pracownikom kancelarii notarialnych wyłącznie na pisemne upoważnienie podpisane przez notariusza ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.

§ 3

1. Korzystanie z aparatu fotograficznego celem sporządzenia kopii z akt księgi wieczystej przez osoby przeglądające księgi wieczyste jest możliwe bez użycia lampy błyskowej.
2. Interesanci mają prawo do zamówienia jednocześnie 3 ksiąg wieczystych z czego 2 mogą być hipoteczne, natomiast geodeci mają prawo do zamówienia 5 ksiąg jednocześnie.
3. Księgi znajdujące się w archiwum wydziałowym udostępniane są w dniu zamówienia, natomiast księgi znajdujące się w referatach mogą być udostępnione w terminie uzgodnionym z pracownikiem czytelni nie dłuższym niż 3 dni robocze.
4. Księgi udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz po wypełnieniu wniosku o wgląd do akt i złożeniu na nim czytelnego podpisu.
5. Zamawianie ksiąg wieczystych do wglądu możliwe jest od poniedziałku do piątku do godziny 14.30.
6. Ewentualne skargi na pracę czytelni składać można do Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

Lista sędziów i referendarzy:

Rejestr zmian dla: XVI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Tomasz Rosiak - Z-ca Kierownika Oddziału Kadr
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
Aktualizacja