Wzory, broszury, poradniki

Formularze ogólne
1. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt word
2. Wniosek o wydanie kserokopii word
3. Wniosek o zwrot kosztów podróży word
4. Apelacja word
5. Zażalenie word
6. Wzór pełnomocnictwa word
7. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia word
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu word
9. Pismo przewodnie do składania dokumentów word
10. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych word
11. Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów word
12. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika word
13. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki word
14. Wniosek o wydanie wyroku lub postanowienia word
15. Wniosek o wydanie odpisu prawomocnej ugody word
16. Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego nakazu word
17. Wniosek o wydanie wyroku lub postanowienia z klauzulą wykonalności word
18. Wniosek o wydanie nakazu z klauzulą wykonalności word
19. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym word
20. Wniosek o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi
na nośnikach danych
word
21. Wniosek o zwrot utraconego zarobku word
Ulotki informacyjne
1. Ulotka alimenty word
2. Ulotka bezpłatne porady i adresy inst. zw. z Wymiarem Sprawiedliw. word
3. Ulotka postępowanie cywilno egzekucyjne word
4. Ulotka postępowanie egzekucyjne word
5. Ulotka informacyjna word
6. Ulotka informacyjna - wykaz komorników word
7. Ulotka spadek word
8. Ulotka środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym word
9. Ulotka w sprawach karnych word
10. Ulotka depozyt word
11. Ulotka wydział pracy dla pracowników word
12. Ulotka wydział pracy - odwołanie od rozwiązania umowy o pracę word
Wzory pism w postępowaniu cywilnym
1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku word
2. Wniosek o dział spadku word
3. Pozew o zachowek word
4. Oświadczenie o odrzuceniu spadku word
5. Pozew o eksmisję word
6. Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie word
7. Pozew o zapłatę word
8. Pozew o zapłatę odszkodowania word
9. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego word
10. Wniosek o zasiedzenie word
11. Wniosek o zniesienie współwłasności word
12. Wykaz inwentarza word
13. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego word
14. Skarga na czynności komornika word
Wzory pism w postępowaniu rodzinnym
1. Pozew o alimenty word
2. Pozew o podwyższenie alimentów word
3. Pozew o obniżenie alimentów word
4. Pozew o ustanie obowiązku alimentacyjnego word
5. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami word
6. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty word
7. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa word
8. Ustalenie miejsca pobytu word
9. Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym word
10. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej word
11. Wniosek o zmiane sposobu leczenia word
12. Wniosek o wydanie przepustki dla małoletniego dziecka word
13. Wniosek o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej word
14. Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia word
15. Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego word
16. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. word
17. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. word
18. Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. word
Wzory pism w postępowaniu karnym
1. Wniosek o zgodę na widzenie word
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego word
3. Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu word
4. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności word
5. Wniosek o wydanie wyroku łącznego word
6. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych word
7. Wniosek o zatarcie skazania word
8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia w sprawie karnej word
Wzory pism w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Pozew word
E-protokół wnioski
1. Wniosek o wydanie zapisu protokołu elektronicznego word
2. Wniosek o zapoznanie się z zapisem protokołu elektronicznego word
Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym
1. Poradnik dla pełnomocnika zawodowego pdf
2. Poradnik dla powoda pdf
3. Poradnik dla pozwanego pdf
Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości
1. Broszura Obywatel w postępowaniu cywilnym pdf
2. Broszura Obywatel w postępowaniu karnym pdf
3. Broszura Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym pdf

Rejestr zmian dla: Wzory, broszury, poradniki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-07-30
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-05-30
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-05-24
Publikacja w dniu:
2019-05-24
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-05-24
Publikacja w dniu:
2019-05-24
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
Aktualizacja formularzy.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
Aktualizacja Ulotka bezpłatne porady i adresy inst. zw. z Wymiarem Sprawiedliw.