Szkolenie „ Wybrane aspekty ekonomiczno – prawne sporów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN”

W dniu 22 marca 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi odbyło się całodniowe szkolenie i dyskusja na temat aspektów ekonomiczno – prawnych sporów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN. Część prawna szkolenia skupiała się na konsekwencjach orzecznictwa TSUE i unijnego prawa konsumenckiego, ekonomiczna zaś na czynnikach wpływających na kursy walut oraz na obowiązkach informacyjnych stron.

Dzięki  uprzejmości Pana Sędziego SA dr. Michała Kłosa zaproszenie na szkolenie zostało skierowane do sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. W szkoleniu brali również udział licznie zgromadzeni sędziowie i asesorzy sądowi z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (organizatora szkolenia).

W szkoleniu brali również udział przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Pan Piotr Mierzejewski oraz Główny Specjalista w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Pani Jolanta Florek. Udział w szkoleniu przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi konsekwencję współpracy w dziedzinie ochrony praw konsumentów między Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi a Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem, której wyrazem był m.in. wykład Pana Rzecznika Praw Obywatelskich dla sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na temat ochrony praw konsumenta – kredytobiorcy w świetle Konstytucji RP oraz standardów prawa europejskiego w sprawach gospodarczych w dniu 12 września 2018 roku.

.

Szkolenie prowadzone było przez cenionych wykładowców. Za część prawną odpowiadała dr Aneta Wiewiórowska - Domagalska z Uniwersytetu w Osnabrück , natomiast za ekonomiczną dr Stanisław Jan Adamczyk, biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Dr Aneta Wiewiórowska – Domagalska specjalizuje się w prawie europejskimi w chwili obecnej jest pracownikiem naukowym European Legal Studies Institute, Osnabrück. W latach 2000-2005 była asystentką naukową na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie uczestniczyła w pracach grupy roboczej ds. Europejskiego kodeksu cywilnego (zespół holenderski). W latach 2005-2008 pracowała w Centrum Międzynarodowej Współpracy Prawnej jako asystent projektu przy polsko-holenderskim projekcie współpracy "Wspieranie przygotowania nowego kodeksu cywilnego dla Polski". W 2007 r. Została członkiem grupy roboczej ds. Kodyfikacji polskiego prawa cywilnego. Komisja ta zajmowała się reformą prawa konsumenckiego i cywilnego w Polsce. W latach 2008-2014 pracowała na stanowisku starszego konsultanta w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących prywatnych aktów prawnych w Radzie UE oraz w polskich projektach legislacyjnych. Uczestniczyła również w pracach Grupy Badawczej do spraw Wspólnotowego Prawa Prywatnego tzw. grupę Acquis (Research Group on EC Private Law - Acquis Group )

 

Dr Stanisław Jan Adamczyk – ekonomista, biegły z listy Sądu Okręgowego  w Warszawie (specjalizacja – bankowość).  Dr nauk ekonomicznych SGH. Stanisław Adamczyk jest m.in. autorem opinii przygotowanych na Rzecznika Finansowego. We wrześniu 2016 r. sporządził dla Sądu Najwyższego replikę do opinii biegłych sądowych zatytułowaną „Natura kredytu złotowego powiązanego z kursem pary walutowej. Kredyt, czy instrument pochodny?” W październiku 2016 r., na konferencji naukowej w Sejmie RP zatytułowanej „Problemy konsument na rynku finansowym” wygłosił referat zatytułowany: Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39”.  W 2017 r. przeprowadził badanie zatytułowane: Zdolność starannego i wyedukowanego konsumenta do zrozumienia ryzyka walutowego kredytów powiązanych z rynkiem FOREX. Artykuł został opublikowany w nr 2/17 miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych.

 

Jak zostało to zaznaczone już na samym wstępie wystąpień, nazwa „szkolenie” jest w pewnym sensie myląca. W wystąpieniach chodziło bowiem o uczynienie z rozmowy na temat konsumenckiego prawa unijnego, elementu szerszej dyskusji toczącej się między poszczególnymi sądami, tak krajowymi jak i TSUE. Szkolenie prawne skupiało się na następujących kwestiach: traktatowemu osadzeniu prawa konsumenckiego, implementacyjnym obowiązkom państw członkowskich, znaczeniu i funkcjonowaniu dialog miedzy sądami krajowymi a TSUE, wybranym zagadnieniom ogólnym na tle dyrektywy 93/13, stwierdzeniu abuzywności i jej skutkom w orzecznictwie TSUE oraz typowym błędom popełnianym w orzecznictwie krajowym.

W trakcie szkolenia doszło do dyskusji na temat znaczenia unijnego prawa ochrony konsumentów, w świetle podstawowych założeń polskiego prawa prywatnego. Pan Sędzia SA Wincent Ślawski zauważył, iż w polskim prawie cywilnym występują różne rozwiązania i konstrukcje, które mogą być stosowane przez sądy w sprawach opisywanych na szkoleniu.

Część ekonomiczna szkolenia skupiała się na nierównomierności ryzyk walutowych oraz obowiązkach informacyjnych stron.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 32 sędziów.

Galeria

Rejestr zmian dla: Szkolenie „ Wybrane aspekty ekonomiczno – prawne sporów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
2019-03-28
Opis zmiany:
Dodanie informacji.