Prezes Sądu

Prezes - SSR Krzysztof Kurosz

Sekretariat Prezesa Sądu:

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, II piętro, pokój 213 
 

tel: 42 66 40 721

fax: 42 66 40 723

Przyjęcia interesantów w ramach skarg
- po wcześniejszym ustaleniu terminu

Wiceprezes - SSR Janusz Pelczarski
(sprawy: karne, wykroczeniowe, pracy i ubezpieczeń społecznych)

Przyjęcia interesantów w ramach skarg
(po wcześniejszym ustaleniu terminu):
wtorek, czwartek 

Wiceprezes - SSR Dorota Drab
(sprawy: cywilne, rodzinne )

Sekretariat Wiceprezesów Sądu:

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, II piętro, pokój 209
 

tel: 42 66 40 720

tel: 42 66 40 722

fax: 42 66 40 723

Przyjęcia interesantów w ramach skarg
(po wcześniejszym ustaleniu terminu):
poniedziałek, czwartek 

Podział czynności kierownictwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi SSR Krzysztof Kurosz

1. Kieruje Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi i reprezentuje Sąd na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.

2. Pełni czynności administracji sądowej i sprawuje wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, a także wykonuje inne czynności określone w ustawie i przepisach odrębnych.

3. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze innych ustaw.

4. Podejmuje decyzje kadrowe w odniesieniu do:

• sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów sądowych;

• wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad działalnością Dyrektora w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi, określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art, 1 § 2 i 3 z wyłączeniem kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt. 1-3 i 5 usp.

5. Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego podziału czynności zadań upoważnionych Wiceprezesów. W szczególności załatwia sprawy:

• wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Sądu;

• obejmujące doskonalenie organizacji i techniki pracy sekretariatów sądowych;

• dotyczące projektów zmian organizacyjno – funkcjonalnych struktury Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

• związane z archiwizowaniem akt i dokumentów;

• ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne Wydziały Sądu zapewniający równomierny ich udział w rozprawach, a także nadzoruje prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;

• współpracuje z radą ławniczą;

• zastępstwa prawnego resortu w postępowaniu sądowym;

• podejmuje decyzje związane z nadzorowaniem pracy Biblioteki Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w tym o uzupełnieniu zbiorów oraz likwidacji księgozbioru;

• udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

• rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów.

6. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:

• jurysdykcji sądowej w sprawach: - gospodarczych i rejestrowych; - wieczystoksięgowych;

• kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach: - gospodarczych i rejestrowych; - wieczystoksiegowych;

7. Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych oraz dokonuje analizy orzecznictwa pod względem poziomu jego jednolitości. W ramach tych czynności informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

8. Sprawuje nadzór nad Inspektorem do spraw obronnych w zakresie realizacji zadań obronnych.

9. Sprawuje zwierzchni nadzór nad Biurem Obsługi interesantów i Czytelnią akt.

10. Jako Administrator Danych nadzoruje czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, wskazanym w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych.

11. Przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

12. Powołuje i odwołuje kuratorów społecznych na wniosek kierownika właściwego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

13. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

 

I Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi SSR Dorota Drab

1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi i pełni czynności pierwszego Wiceprezesa.

2. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:

• jurysdykcji sądowej w sprawach: - cywilnych, - egzekucyjnych, - rodzinnych i nieletnich; - nadzoru nad działalnością komorników;

• kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach: - cywilnych, - egzekucyjnych, - rodzinnych i nieletnich - komorniczych.

3. Rozstrzyga w sprawach umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych w sprawach cywilnych.

4. Przewodniczy Zespołowi ds. Koordynacji Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Ryzykiem w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

5. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.

6. Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu podległego pionu orzeczniczego.

7. Wykonuje inne czynności zlecone lub w ramach stałego upoważnienia.

 

II Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi SSR Janusz Pelczarski

1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi i pełni czynności drugiego Wiceprezesa.

2. Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego podziału czynności zadań Prezesa Sądu:

• udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu podległego pionu orzeczniczego;

• wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu oraz w tym zakresie współpracuje z Rzecznikiem Prasowym i Biurem Prasowym Sądu Okręgowego w Łodzi.

3. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:

• jurysdykcji sądowej w sprawach: - karnych, karno – skarbowych i wykroczeń; - pracy i ubezpieczeń społecznych; - postępowania wykonawczego w sprawach karnych, karno – skarbowych i wykroczeń; - kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach - karnych, karno – skarbowych i wykroczeń; - pracy i ubezpieczeń społecznych

• rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.

4. Nadzoruje realizację zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych ustaw.

5. Sprawuje nadzór administracyjny i zarząd nad Biurem Dowodów Rzeczowych.

6. Współpracuje z Kierownikiem Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie wykonywanych przez Sekcję zadań na rzecz Sądu.

7. Wykonuje inne czynności zlecone lub w ramach stałego upoważnienia.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Magdalena Połomska - inspektor Oddział Administracyjny
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
Aktualizacja podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Tomasz Rosiak - Z-ca Kierownika Oddziału Kadr
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Tomasz Rosiak - Z-ca Kierownika Oddziału Kadr
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-01-18
Publikacja w dniu:
2018-01-18
Opis zmiany:
Modyfikacja danych osobowych Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.