Prezes Sądu

Prezes - SSR Joanna Szczygielska

Sekretariat Prezesa Sądu:

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, II piętro, pokój 213 
 

tel: 42 66 40 721

fax: 42 66 40 723

Przyjęcia interesantów w ramach skarg
(po wcześniejszym ustaleniu terminu):
poniedziałek, czwartek 

Wiceprezes - SSR Marcin Masłowski
(sprawy: karne, wykroczeniowe, pracy i ubezpieczeń społecznych)

Wiceprezes - SSR Michał Krakowiak
(sprawy: cywilne, rodzinne )

Sekretariat Wiceprezesów Sądu:

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, II piętro, pokój 209
 

tel: 42 66 40 720

tel: 42 66 40 722

fax: 42 66 40 723

Przyjęcia interesantów w ramach skarg
(po wcześniejszym ustaleniu terminu):
poniedziałek, czwartek 

Podział czynności kierownictwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieś w Łodzi SSR Joanna Szczygielska
  1. Kieruje Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i reprezentuje Sąd na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
  2. Pełni czynności administracji sądowej i sprawuje wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, a także wykonuje inne czynności określone w ustawie i przepisach odrębnych.
  3. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze innych ustaw.
  4. Podejmuje decyzje kadrowe w odniesieniu do:
   • sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów sądowych;
   • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad działalnością Dyrektora w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi, określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art, 1 § 2 i 3 z wyłączeniem kompetencji określonych w art. 3la § 1 pkt. 1-3 i 5 usp.
  5. Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego podziału czynności zadań upoważnionych Wiceprezesów.
   W szczególności załatwia sprawy:
   • wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Sądu;
   • obejmujące doskonalenie organizacji i techniki pracy sekretariatów sądowych;
   • dotyczące projektów zmian organizacyjno — funkcjonalnych struktury Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
   • związane z archiwizowaniem akt i dokumentów;
   • ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne Wydziały Sądu zapewniający równomierny ich udział w rozprawach, a także nadzoruje prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
   • współpracuje z radą ławniczą;
   • zastępstwa prawnego resortu w postępowaniu sądowym;
   • podejmuje decyzje związane z nadzorowaniem pracy Biblioteki Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w tym o uzupełnieniu zbiorów oraz likwidacji księgozbioru;
   • udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
   • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów.
  6. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:
   • jurysdykcji sądowej w sprawach:
    • gospodarczych i rejestrowych;
    • wieczystoksięgowych;
    • nadzoru nad działalnością komorników;
   • kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach:
    • gospodarczych i rejestrowych;
    • wieczystoksięgowych;
    • komorniczych.
  7. Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych oraz dokonuje analizy orzecznictwa pod względem poziomu jego jednolitości. W ramach tych czynności informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  8. Sprawuje nadzór nad Inspektorem do spraw obronnych w zakresie realizacji zadań obronnych.
  9. Sprawuje zwierzchni nadzór nad Biurem Obsługi interesantów i Czytelnią akt.
  10. Jako Administrator Danych nadzoruje czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, wskazanym w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych.
  11. Przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.
  12. Powołuje i odwołuje kuratorów społecznych na wniosek kierownika właściwego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.
  13. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.
Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Masłowski
  1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i pełni czynności pierwszego Wiceprezesa.
  2. Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego podziału czynności zadań Prezesa Sądu:
    • udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu podległego pionu orzeczniczego;
    • wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu oraz w tym zakresie współpracuje z Rzecznikiem Prasowym i Biurem Prasowym Sądu Okręgowego w Łodzi.
  3. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:
     • jurysdykcji sądowej w sprawach:
      • karnych, kamo - skarbowych i wykroczeń;
      • pracy i ubezpieczeń społecznych;
      • postępowania wykonawczego w sprawach karnych, kamo - skarbowych i wykroczeń;
      • kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach
      • karnych, kamo - skarbowych i wykroczeń;
      • pracy i ubezpieczeń społecznych
     • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.
  4. Nadzoruje realizację zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych ustaw.
  5. Sprawuje nadzór administracyjny i zarząd nad Biurem Dowodów Rzeczowych.
  6. Współpracuje z Kierownikiem Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie wykonywanych przez Sekcję zadań na rzecz Sądu.
  7. Wykonuje inne czynności zlecone lub w ramach stałego upoważnienia.
Wiceprezes Sadu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Michał Krakowiak
   1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i pełni czynności drugiego Wiceprezesa.
   2. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:
    • jurysdykcji sądowej w sprawach:
     • cywilnych,
     • egzekucyjnych,
     • rodzinnych i nieletnich;
    • kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, egzekucyjnych oraz rodzinnych i nieletnich.
   3.  Rozstrzyga w sprawach umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych w sprawach cywilnych.
   4. Przewodniczy Zespołowi ds. Koordynacji Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Ryzykiem w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.
   5. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.
   6. Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu podległego pionu orzeczniczego.
   7. Wykonuje inne czynności zlecone lub w ramach stałego upoważnienia.