Praktyki wolontariat

Warunki oraz zasady odbywania wolontariatu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie wolontariatu.

1. Wolontariuszem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • posiada zdolność do czynności prawnych
 • nie była dotychczas karana za przestępstwo i przestępstwo skarbowe
 • ma ukończone 18 lat
 • jest studentem prawa lub administracji
 • posiada umiejętność obsługi komputera i szybkiego pisania
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne

 

2. Przyjęcie do odbycia wolontariatu następuje po złożeniu „Zgłoszenia na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych – fakultatywnych praktyk studenckich” (druk do pobrania poniżej), które zawiera:

 

 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o odbycie świadczeń wolontarystycznych, nr dowodu osobistego, numer PESEL oraz adres kontaktowy, adres mailowy i numer telefonu,
 • termin rozpoczęcia,
 • okres trwania wolontariatu (nie krótszy niż 30 dni, a nie dłuższy niż 90 dni) oraz wymiar dzienny świadczenia (od 4 do 8 godzin)
 • preferowany pion orzeczniczy (cywilny, gospodarczy, karny, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), ewentualnie wydział lub oddział,
 • nazwę uczelni wraz z kierunkiem studiów, na których studiuje wolontariusz – fakultatywny praktykant studencki

 

oraz należy dołączyć: życiorys (krótki, zawierający podstawowe informacje, w tym o odbywanych studiach – bez zdjęcia, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz oświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta na kierunku prawo lub administracja.

 1. Weryfikacja dokumentacji oraz kwalifikacji kandydata odbywa się w Oddziale Administracyjnym, zaś przyjęcie do odbycia wolontariatu akceptuje Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi lub osoba przez niego wyznaczona (koordynator).
 2. Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (w budynku przy ul. Kościuszki 107/109 oraz ul. Kopcińskiego 56) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w wymiarze czasowym określonym w porozumieniu. Nie jest możliwe przebywanie Wolontariusza w siedzibie Sądu w innych dniach i godzinach.
 3. Po zakończeniu wolontariatu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wystawia Wolontariuszowi stosowne zaświadczenie.

Rejestr zmian dla: Praktyki wolontariat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
Utworzenie treści dot. praktyk wolontariatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d