Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań są:

 • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
 • Dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
 • Minister Sprawiedliwości

oraz

 • Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

2. Kontakt z Administratorami:

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

tel.: 42 66 40 721

fax: 42 66 40 723

 

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

tel.: 42 66 40 747

fax: 42 66 40 749

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

tel. 22 52 12 888

3. W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi powołano: Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Agnieszka Kwiatkowska oraz osobę zastępującą inspektora, którą jest Pani Malwina Jasak-Jurkowska.

Adres do korespondencji:  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

e-mail: iodo@lodz.sr.gov.pl

4. Przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • procesu rekrutacyjnego,
 • realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości i działalności finansowej,
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • rozpatrywania skarg i wniosków,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO oraz odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w przypadku gdy Administrator zleci wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej – EOG) np. dane przetwarzane za pośrednictwem usługi „Tłumacz MIGAM” i w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG, dane mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wskazane w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa odpowiednio stosowane:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • prawo do usunięcia – w zakresie w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd – wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt. 4, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

12. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-07-22
Publikacja w dniu:
2019-07-22
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Publikacja