Najczęściej zadawane pytania

 1. W jakich godzinach czynne jest Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze?
  Poniedziałek 8:00-18:00 Wtorek-Piątek 8:00-15:00
   
 2. Gdzie należy się zgłosić w sprawie uzyskania zaświadczenia o niekaralności?
  Do Punktu Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi , ul. Pomorska 37, I piętro, pokój 110. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zakładka Krajowy Rejestr Karny, w punkcie Krajowego Rejestru Karnego oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej informacji jak uzyskać i opłacić zaświadczenie o niekaralności na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zakładka Krajowy Rejestr Karny.
   
 3. Dla jakich ulic właściwy jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi?
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jest właściwy dla Dzielnicy Bałuty, Śródmieście i Polesie.
  Podział ulic według właściwości na Dzielnice Łodzi

   
 4. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?
  W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych. Informacja o instytucjach udzielających bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
   
 5. Jak można się starać o przyznanie pełnomocnika z urzędu?
  Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Sądu. Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Sądu, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
   
 6. Jak można się starać o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie?
  Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy już się postępowanie jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Sądu. Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Sądu, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
   
 7. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?
  Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać: • oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres) • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie: powód/pozwany/ wnioskodawca/uczestnicy - imiona, nazwiska, bądź nazwy instytucji, Pesel lub Nip strony wnioskującej, dokładne adresy oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek) • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie) • własnoręczny podpis • wykaz załączników. Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.
   
 8. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już się toczy przed sądem?
  Przy piśmie przewodnim, do którego należy dołączyć dokument. Pismo składa się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego. Pismo przewodnie powinno zawierać: • imię, nazwisko i adres osoby składającej • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone • krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy • własnoręczny podpis.
   
 9. W jaki sposób należy uiszczać opłaty sądowe?
  Opłaty sądowe uiszcza się w znakach opłaty sądowej, znaki można nabyć w Kasie Sądu (Al. Kościuszki 107/109), naklejonych na piśmie skierowanym do sądu ( do wartości 1500 zł ), w Kasie Sądu, bądź wpłacając na konto sądu ze wskazaniem- jakiej sprawy opłata dotyczy, sygnatury sprawy i nazwisk stron. Szczegółowe informacje dotyczące numerów kont bankowych i godzin urzędowania Kasy tut. Sądu znajdują się na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi w zakładce Informacje.
   
 10. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?
  Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Jeżeli nieobecność spowodowana była chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie poświadczone przez lekarza sądowego. Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania powyższych zaświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą pieniężną.
   
 11. Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?
  Należy usprawiedliwić nieobecność składając wniosek o uchylenie kary – najpóźniej na kolejnym posiedzeniu, na które świadek zostanie wezwany. W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu.
   
 12. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
  Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt po uprzednim złożeniu zamówienia telefonicznie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o sporządzenie fotokopii oraz o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.
   
 13. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?
  Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód - pozwany, wnioskodawca - uczestnik, oskarżony/obwiniony - oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy, wierzyciel – dłużnik) oraz ich pełnomocnicy. Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy. Przewodniczący wydziału decyduje o udostępnieniu akt sądowych innym osobom nie mającym uprawnień procesowych, po złożeniu wniosku z wykazaniem interesu prawnego. Udostępnienie większej liczby akt np. dla celów naukowo-badawczych, wymaga zgody Prezesa Sądu.
   
 14. Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest pobierana opłata?
  Opłata za wydanie kserokopii wynosi 1 zł za każdą stronę, a w przypadku wydania uwierzytelnionej kserokopii pobierana jest opłata w wysokości 6 zł za każdą stronę.
   
 15. Czy odpis wyroku/postanowienia dostaje się z urzędu?
  Sąd nie doręcza z urzędu wyroków ani postanowień kończących postępowanie. Odpisy orzeczeń sąd wydaje na wniosek stron. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta lub można wysłać za pośrednictwem poczty na adres wydziału, w którym toczyło się postepowanie. Opłata za odpis orzeczenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym.
   
 16. Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
  Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy).
   
 17. Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? 
  Odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej i aktu małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (jeśli spadkodawca sporządził testament) • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet, akty małżeństwa kobiet zamężnych). Wszystkie akty usc składa się w oryginałach. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i w Burze Obsługi Interesanta.
   
 18. Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka ?
  Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki: akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek, opłata od wniosku wynosi 40 zł. Następnie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem. Wzory wniosku i oświadczenia o odrzuceniu spadku dostępne na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i w Biurze Obsługi Interesanta.
   
 19. Jakiej kwoty alimentów można się domagać?
  Wysokość żądanych alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów (osiągane dochody, możliwości zarobkowe, wiek, wykształcenie). Wzór pozwu dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i w Biurze Obsługi Interesanta.
   
 20. Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?
  O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron (np. zmiana kosztów utrzymania, zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, choroba itp.).
   
 21. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci?
  Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie pełnoletności nie powoduje automatycznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Można przyjąć, że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej, jeśli osoba uprawniona do alimentacji nie kontynuuje nauki lub zawarła związek małżeński. Sąd ustala ustanie obowiązku alimentacyjnego na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.
   
 22. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód?
  Pozew o rozwód należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. W Sądzie Okręgowym w Łodzi sprawy o rozwód rozpoznaje XII Wydział Cywilny Rodzinny, adres: Łódź, ul. Narutowicza 64, adres korespondencyjny: 90 – 921 Łódź, plac Dąbrowskiego 5.
   
 23. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
  Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym tylko wówczas, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji Sądu. We wniosku należy podać sygnaturę sprawy, swoje dane osobowe i nr dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa z tymczasowo aresztowanym. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Sądu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i w Biurze Obsługi Interesanta.
   
 24. Czy można rozłożyć grzywnę na raty?
  Grzywnę wymierzoną jako kara za przestępstwo opłaca się po otrzymaniu stosownego wezwania. Sąd wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się przymusowo w drodze egzekucji. Istnieje możliwość złożenia wniosku o zastosowanie rat bądź odroczenie terminu płatności. Ważne jednak, aby złożyć go do sądu zanim upłynie wspomniany termin na uiszczenie płatności. Wniosek o rozłożenia grzywny na raty dostępny jest dostępny na stronie internetowej Sądu i w Biurze Obsługi Interesanta
   
 25. Jak odebrać dowód rzeczowy?
  Należy zwrócić się z wnioskiem do wydziału, który rozpoznawał sprawę. W piśmie należy podać sygnaturę akt. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym. Sąd wyda w tym przedmiocie postanowienie, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty i zawiadomi o miejscu odbioru dowodu rzeczowego. 26.W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania? Należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 zł. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Sądu.

Rejestr zmian dla: Najczęściej zadawane pytania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-05-08
Publikacja w dniu:
2018-05-08
Opis zmiany:
Aktualizacja