Monitoring wizyjny

Regulamin monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


§ 1 Podstawa prawna

1. Na podstawie art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) wprowadza się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) na obszarach Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zlokalizowanych przy Al. Kościuszki 107/109, ul. Wólczańskiej 138, ul. Kopcińskiego 56, ul. Pomorskiej 37, ul. Pomorskiej 21.

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, adres e-mail administracyjny@lodz.sr.gov.pl

§ 2 Cel zastosowania monitoringu

1. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

§ 3 Zakres monitoringu

1. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

a) budynek sądu (wejście/wyjście z sądu, korytarze, klatki schodowe, Biuro Obsługi Interesanta, czytelnia, pomieszczenia aresztu);

b) obszar wokół sądu (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a) kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku;

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c) oprogramowania instalowanego na wskazanym stanowisku komputerowym pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

3. Przy każdym wejściu do budynków umieszcza się tabliczki zawierające piktogram kamery oraz klauzulę informującą o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Dostęp do bieżącego podglądu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia podpisanej z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

5. Sąd dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

a) na wniosek osób trzecich;

b) na wniosek organów prowadzących postępowania;

c) na wniosek Kierownika jednostki.

6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się na piśmie do Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z prośbą o jego zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu przechowywania – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

7. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Sądu, bądź w Oddziale Administracyjnym Sądu.

8. Uprawniony pracownik Oddziału Informatycznego lub uprawniony pracownik Oddziału Gospodarczego sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej.

9. Każdy wniosek o zabezpieczenie nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze monitoringu przez uprawnionego pracownika.

§ 4 Zakazy związane z monitoringiem

1. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, bufetu oraz palarni.

§ 5 Czas przechowywania informacji z monitoringu

1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres:

  • w lokalizacji al. Kościuszki 107/109 - 90 dni;
  • w lokalizacji ul. Wólczańska 138 - 30 dni;
  • w lokalizacji ul. Pomorska 21 - 30 dni;
  • w lokalizacji ul. Pomorska 37 - 30 dni;
  • w lokalizacji ul. Kopcińskiego 56 budynek A - 30 dni;
  • w lokalizacji ul. Kopcińskiego 56 budynek B - 60 dni.

Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

3. Kopia nagrania stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż jeden rok czasu i udostępniana jest jedynie uprawnionym organom, np.: Policji przez uprawnionego pracownika (załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi). W przypadku bezczynności uprawnionych organów przez okres jednego roku czasu kopia nagrania podlega fizycznemu zniszczeniu przez pracownika Oddziału Informatycznego lub pracownika Oddziału Gospodarczego, chyba że do Sądu wpłynie informacja o toczącym się na podstawie przepisów prawa postępowaniu, w którym nagranie stanowi dowód.

§ 6 Prawa osób objętych monitoringiem

1. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie.

2. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego realizowany jest za pośrednictwem klauzli informacyjnej umieszczonej przy wejściach do budynków i za pośrednictwem strony internetowej sądu www.lodz.sr.gov.pl

§ 7 Przepisy końcowe

1. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE NAGRANIA Z MONITORINGU - pobierz.pdf

Rejestr zmian dla: Monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d