Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu – konta bankowe 
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl 
  • w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości. 

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w formie e-znaków: 

  • Budynek sądu przy al. Kościuszki 107/109 w Punkcie kasowym znajdującym się w Biurze Obsługi Interesantów. 
  • Budynek sądu przy ul. Pomorskiej 37;
  • Budynek sądu przy ul. Pomorskiej 21 w budynku prawej oficyny;
  • Budynek sądu przy ul. Kopcińskiego 56 w Biurze Obsługi Interesantów 

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu. Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP

 

Rodzaj wpłaty Możliwa forma płatności
Opłaty sądowe (od wniosków, pozwów, pism) przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu za pośrednictwem platformy internetowej
E-PŁATNOŚCI
w formie znaków opłaty sądowej Gotówką w punkcie kasowym
w tym także e-znakiem sądowym
Grzywny i koszty sądowe przypisane do kart dłużnika przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu za pośrednictwem platformy internetowej
E-PŁATNOŚCI
xxxxxxxxxxxxxxxx  Gotówką w punkcie kasowym
z wyłączeniem e-znaków sądowych


Sumy na zlecenie
(zaliczki na biegłych itp., wpłaty po 5 zł. za rejestr spadkowy)

 przelewem na rachunek sum na zlecenie  xxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx  Gotówką w punkcie kasowym
Sumy depozytowe
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia,
przelewem na rachunek sum depozytowych  xxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Wpłacających prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.
(Dz. U. 167 poz. 1398 z dnia 1 września 2005r. z późn. zm.)
Podstawą określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa, która może być stała, stosunkowa lub podstawowa. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100000 zł. Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Opłatę taka pobiera się również od:
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
- zaświadczenia.

Przykłady opłat stałych

Wnioski

o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym

- w rejestrze przedsiębiorców
+ opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- w rejestrze  stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

+ 100 zł

150 zł

o dział spadku

- jeśli zgodny dział spadku

- połączony ze zniesieniem współwłasności

- jeśli zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

500 zł

300 zł

1000 zł

600 zł

o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

o odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

o ogłoszenie upadłości

1000 zł

o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

- jeśli wniosek zgodny

1000  zł

 

300 zł

o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

o przyjęcie lub odrzucenie spadku

50 zł

o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

o sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

o sprostowanie działu I - O

60 zł

o stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

o stwierdzenia nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł

o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej)

200 zł

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha, praw osobistych i roszczeń, zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

o wszczęcie postępowania naprawczego

200 zł

o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia

100 zł

o wykreślenie podmiotu

- z rejestru przedsiębiorców wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego
+ opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- z rejestru przedsiębiorców bez wykreślania z Krajowego Rejestru Sądowego
+ opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- z rejestru dłużników niewypłacalnych

 

300 zł

100 zł

150 zł

100 zł

150 zł

o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 zł

o zabezpieczenie roszczenia majątkowego

100 zł

o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego

40 zł

o zabezpieczenie spadku

50 zł

o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

o założenie księgi wieczystej

60 zł

o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym

-  podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
+ opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- w rejestrze stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

500 zł
+ 100 zł

250 zł

o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

100 zł

o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separacje w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

o zniesienie współwłasności

- jeśli wniosek jest zgodny

1000 zł

300 zł

o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

Pozwy

o eksmisję

200 zł

o naruszenie posiadania

200 zł

o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

o rozwiązanie przysposobienia

200 zł

o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

200 zł

o uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

o unieważnienie uznania dziecka

200 zł

o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni

200 zł

o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

200 zł

o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

w postępowaniu uproszczonym

– w zależności od wartości przedmiotu sporu:

do 2000 zł

ponad 2000 zł do 5000 zł

ponad 5000 zł do 7500 zł

ponad 7500 zł

 

 

30 zł,

100 zł

250 zł

300 zł

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

Inne

skarga na czynności komornika

100 zł

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
Dodanie informacji o sposobach płatności