Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22). Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U Nr 46 poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz. 55).

Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

    Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

Rejestr zmian dla: Ewidencje, rejestry i archiwa