Aktualności

Artykuły

 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku w całym kraju obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest przypomnienie o potrzebie stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

  W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – od poniedziałku 19 lutego do piątku 23 lutego w godzinach 10.00 – 13.00 – bezpłatnych porad prawych osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielali asystenci sędziów. Zainteresowanych uzyskaniem porady zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta Sądu.

  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10431,akcja-pomocy-prawnej-dla-osob-pokrzywdzonych.html

  plakat - pobierz.pdf

  informacja - pobierz.pdf

 • Informacja

  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi informuje, iż:

  1. w dniu 12 lutego 2018 r. zwróciłem się o udostępnienie w poszczególnych wydziałach sądu informacji na temat sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. );
  2. rozpoczęto w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prace studyjne nad opracowaniem systemu umożliwiającego ustalenie istotnych rozbieżności w orzecznictwie w poszczególnych typach spraw – przy uwzględnieniu zasady nienaruszalności niezawisłości sędziowskiej.                                                           

  Uzasadnienie

  Zgodnie z  art. 22 § 1 ust. 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych prezes sądu „dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”. Jednolitość orzecznictwa nie jest jednak wartością nadrzędną wobec zasady sprawiedliwości oraz niezawisłości sędziowskiej. Podejmując decyzję w opisanym powyżej zakresie kierowałem się również wskazówkami zawartymi w analizach Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracającymi uwagę na potrzebę informowania społeczeństwa o najistotniejszych typach spraw i przyjętych rozstrzygnięciach. Wzięty został również pod uwagę dotychczasowy zwyczaj nakazujący udostępnianie sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym w wersji elektronicznej aktów prawnych, które w sposób istotny wpływają na treść orzecznictwa.  

Rejestr zmian dla: Aktualności