Aktualności

 • Edukacja Prawna z udziałem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSR Przemysława Radzika

  Uprzejmie informuję, że Pan Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSR Przemysław Radzik przyjął zaproszenie na symulację rozprawy sądowej z udziałem dzieci w wieku szkolnym, prowadzonych w ramach edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Pan Rzecznik wyraził duże zainteresowanie tego typu inicjatywą i zadeklarował chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz rozmowy z sędziami po zakończonych zajęciach na temat dobrych praktyk w zakresie edukacji prawnej.

  Planowany termin symulacji rozprawy sądowej zostanie podany w późniejszym terminie, po stosownych uzgodnieniach i dostosowaniu się do oczekiwań szkoły, która wystąpiła o przeprowadzenie zajęć.

 • WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW

  Czytajwięcejo: WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW
 • Tydzień Mediacji 2018

  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

  W ramach tych obchodów w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się Konferencja nt. „Dogmatyczno – prawne aspekty mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – teoria i praktyka.

  http://www.lodz.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2018-w-lodzkim-sadzie-okregowym,new,mg,1.html,865

 • Zarządzenie Nr 93/2018

  Zarządzenie Nr 93/2018 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - pobierz.pdf

 • Zasady przydziału spraw i wielkości referatu Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  W związku z zainteresowaniem tematyką obciążenia czynnościami orzeczniczymi Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuję, że jedną z pierwszych decyzji prezesa sądu było wnioskowanie o zdecydowanie większe obciążenie czynnościami orzeczniczymi osoby pełniącej funkcję Prezesa Sądu, niż w analogicznych okresach roku wcześniejszego (oraz w zdecydowanie większym zakresie niż w dotychczasowej historii Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi). Informacja na ten temat była ogłoszona publicznie sędziom podczas zebrania sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w dniu 25 stycznia 2018 r. W realizacji owego swoistego zobowiązania wobec sędziów liniowych, podyktowanego względami solidarności zawodowej oraz myślą, zgodnie z którą prezes sądu jest po prostu sędzią, pełniącym dodatkową funkcję, wnioskowałem o ustalenie 40 % przydziału spraw – w miejsce dotychczas stosowanego wobec Prezesa Sądu przydziału spraw w rozmiarze 25 %. Jednocześnie w miejsce dotychczas stosowanej reguły, zgodnie z którą referat Prezesa Sądu nigdy nie przekraczał 25 % wielkości referatu innych sędziów liniowych, m.in. pismem z dnia 8 marca 2018 r. wystąpiłem o dopasowanie wielkości referatu do poziomu 51 procent (a więc ponad dwukrotnie większego niż dotychczasowe).

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. oraz treść pisma Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 8 marca 2018 r - pobierz.pdf

  Zawierają one wyjaśnienie podstaw prawnych zasad przydziału spraw.

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 lutego 2018 r. - pobierz .pdf

 • Warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie"

  Tydzień temu odbyły się kolejne warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie", organizowane dla uczniów szkół podstawowych.

  Czytajwięcejo: Warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie"
 • UCHWAŁY ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego, które odbyło się 26 lutego 2018 roku, podjęło pięć uchwał w związku ze zmianami kadrowymi w sądach okręgu łódzkiego oraz aktualną sytuacją w systemie sądownictwa.

  Czytajwięcejo: UCHWAŁY ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
 • Informacja

  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi informuje, iż:

  1. w dniu 12 lutego 2018 r. zwróciłem się o udostępnienie w poszczególnych wydziałach sądu informacji na temat sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. );
  2. rozpoczęto w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prace studyjne nad opracowaniem systemu umożliwiającego ustalenie istotnych rozbieżności w orzecznictwie w poszczególnych typach spraw – przy uwzględnieniu zasady nienaruszalności niezawisłości sędziowskiej.                                                           

  Uzasadnienie

  Zgodnie z  art. 22 § 1 ust. 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych prezes sądu „dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”. Jednolitość orzecznictwa nie jest jednak wartością nadrzędną wobec zasady sprawiedliwości oraz niezawisłości sędziowskiej. Podejmując decyzję w opisanym powyżej zakresie kierowałem się również wskazówkami zawartymi w analizach Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracającymi uwagę na potrzebę informowania społeczeństwa o najistotniejszych typach spraw i przyjętych rozstrzygnięciach. Wzięty został również pod uwagę dotychczasowy zwyczaj nakazujący udostępnianie sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym w wersji elektronicznej aktów prawnych, które w sposób istotny wpływają na treść orzecznictwa.  

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
NIP: 725-105-47-87 REGON: 000323418
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź
Adres do korespondencji:
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź

ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Na skróty