A A A K
wokanda redakcja instrukcja mapa serwisu
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana opłat dotyczących ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

- Opłaty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.
(Dz. U. 167 poz. 1398 z dnia 1 września 2005r. z późn. zm.)
Podstawą określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa, która może być stała, stosunkowa lub podstawowa. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100000 zł. Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Opłatę taka pobiera się również od:
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
- zaświadczenia.

Przykłady opłat stałych

Wnioski

o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym

- w rejestrze przedsiębiorców
+ opłata za zarejestrowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- w rejestrze  stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 
 

250 zł
+ 250 zł

150 zł

o dział spadku

- jeśli zgodny dział spadku

- połączony ze zniesieniem współwłasności

- jeśli zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

500 zł

300 zł

1000 zł

600 zł

o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

o odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

o ogłoszenie upadłości

1000 zł

o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

- jeśli wniosek zgodny

1000  

300 zł

o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

o przyjęcie lub odrzucenie spadku

50 zł

o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

o sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

o sprostowanie działu I - O

60 zł

o stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

o stwierdzenia nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł

o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej)

200 zł

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha, praw osobistych i roszczeń, zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

o wszczęcie postępowania naprawczego

200 zł

o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia

100 zł

o wykreślenie podmiotu

- z rejestru przedsiębiorców wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

- z rejestru przedsiębiorców bez wykreślania z Krajowego Rejestru Sądowego

- z rejestru dłużników niewypłacalnych

 

300 zł

150 zł

150 zł

o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 zł

o zabezpieczenie roszczenia majątkowego

100 zł

o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego

40 zł

o zabezpieczenie spadku

50 zł

o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

o założenie księgi wieczystej

60 zł

o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym

-  podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
+ opłata za zarejestrowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- w rejestrze stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

500 zł
+ 500 zł

250 zł

o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

100 zł

o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separacje w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

o zniesienie współwłasności

- jeśli wniosek jest zgodny

1000 zł

300 zł

o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

Pozwy

o eksmisję

200 zł

o naruszenie posiadania

200 zł

o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

o rozwiązanie przysposobienia

200 zł

o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

200 zł

o uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

o unieważnienie uznania dziecka

200 zł

o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni

200 zł

o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

200 zł

o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

w postępowaniu uproszczonym

– w zależności od wartości przedmiotu sporu:

do 2000 zł

ponad 2000 zł do 5000 zł

ponad 5000 zł do 7500 zł

ponad 7500 zł

 

 

30 zł,

100 zł

250 zł

300 zł

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

Inne

skarga na czynności komornika

100 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

100 zł

zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

40 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł
Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 12.12.2011
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 54 514