A A A K
wokanda redakcja instrukcja mapa serwisu
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 04.01.2012 z powodu:
Przeniesiono do archiwum.

KONKURSY - OFERTY PRACY


K.XXVII.1102/1/11 - konkurs na staż urzędniczy

Organizator: Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Data przyjmowania zgłoszeń: 07.02.2011

Status: archiwalny

Dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie
 • Zarządzenie nr 6/08 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
 • Zarządzenie nr 3/2011 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dla prowadzenia konkursu na staż urzędniczy oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Al. Kościuszki 107/109
ogłasza konkurs na staż urzędniczy

Oznaczenie konkursu: K.XXVII.1102/1/11
Wolne stanowisko pracy: stażysta
Liczba miejsc: 1

Zakres zadań

 • protokołowanie na sali rozpraw,
 • rozpisywanie sesji,
 • wykonywanie czynności w referacie sędziego,
 • wykonywanie innych czynności biurowych w sekretariacie wydziału.

I. Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
 • zdolność do pracy na stanowisku stażysty ze względu na stan zdrowia.

II. Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera – (środowisko Windows, edytor tekstu),
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze,
 • umiejętność sporządzenia notatki służbowej, zredagowanie pisma,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.


III. Wymagane dokumenty

 • podanie (wraz z oznaczeniem konkursu: K.XXVII 1102/1 /11 – oznaczenie konkursu jest niezbędne),
 • życiorys zawierający pełne dane adresowe, w tym adres do korespondencji,
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania pod adresem www.lodz.sr.gov.pl lub w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi al. Kościuszki 107/109 p. 206),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o nie prowadzeniu żadnego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, (druk do pobrania jak wyżej),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego (oryginał dyplomu kandydat winien okazać w przypadku zakwalifikowania się do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej).


IV. Złożenie dokumentów

Pełną dokumentację zgłoszenia do udziału w konkursie na staż urzędniczy należy składać w zamkniętych podpisanych kopertach z oznaczeniem konkursu:

Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Al. Kościuszki 107/109 (p. 206, II piętro)


lub przesłać pocztą na adres:

Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź
z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy”


w terminie do dnia 7 lutego 2011 r.
(w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty złożone po tej dacie nie będą uwzględniane.


V. Etapy konkursu

Konkurs obejmuje trzy etapy:

 1. etap pierwszy – selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności - sprawdzenie znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja oceni umiejętności kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce poziomu wiedzy ogólnej, znajomość organów Państwa i systemu organów wymiaru sprawiedliwości, w tym mile widziana znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(Dz. U. z 1998r. Nr 162 poz. 1125 ze zm.)
Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej sądu pod adresem www.lodz.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń sądu w terminie do dnia 10 lutego 2011 r.

Osobą, z którą można kontaktować się w sprawie konkursu na staż urzędniczy jest:

Dorota Dorcz – Inspektor
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
(tel. 42 66 40 751, pokój 206, II piętro)


Łódź, dnia 24 stycznia 2011r.

Prezes
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi

Alicja Pońsko

OGŁOSZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
z dnia 14 lutego 2011r.


Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy.
Ofertom nadano numery zgodnie z datą wpływu.

Oferta nr 1 – Katarzyna Jaworska
Oferta nr 2 – Karolina Burska
Oferta nr 3 – Marcin Owczarek
Oferta nr 4 – Ewa Wysokińska
Oferta nr 5 – Stanisława Kwiryńska - Śniadek
Oferta nr 7 – Sylwia Zdziebkowska
Oferta nr 9 – Aleksandra Woszczatyńska
Oferta nr 10 – Anna Szymańska
Oferta nr 11 – Dorota Lerka
Oferta nr 12 – Magdalena Graczyk
Oferta nr 14 – Justyna Kapusta
Oferta nr 15 – Marcin Błaszczyk
Oferta nr 16 – Aleksandra Wrońska
Oferta nr 17– Anna Lewandowska
Oferta nr 18 – Sylwia Kostrzewa
Oferta nr 19 – Monika Chowicka
Oferta nr 20 – Małgorzata Olszewska
Oferta nr 23 – Eliza Marciniak
Oferta nr 25 – Natalia Knop
Oferta nr 26 – Aneta Kosatka
Oferta nr 27 – Agnieszka Sobczak
Oferta nr 28 – Maciej Bednarek
Oferta nr 31 – Elżbieta Korzyńska
Oferta nr 32 – Katarzyna Kowalik
Oferta nr 33 – Dariusz Sajda
Oferta nr 34 – Monika Kopeć
Oferta nr 37 – Magdalena Smolna
Oferta nr 38 – Bernadetta Skura
Oferta nr 39 – Paula Adamczewska
Oferta nr 41– Arkadiusz Zawadzki
Oferta nr 43 – Katarzyna Tuka
Oferta nr 45 – Beata Szafran
Oferta nr 46 – Marta Kaczmarek
Oferta nr 48 – Sylwia Wójcik
Oferta nr 49 – Monika Szczygielska
Oferta nr 50 – Grzegorz Cisowski
Oferta nr 51 – Marta Jodełka
Oferta nr 52 – Monika Stanisławska
Oferta nr 53 – Lidia Prusak
Oferta nr 54 – Edyta Kołodziej
Oferta nr 55 – Anna Gogolewska
Oferta nr 56– Anna Kuliszewska
Oferta nr 57 – Emil Szkopiak
Oferta nr 60 – Marta Eljasik
Oferta nr 61 – Anna Szwitek
Oferta nr 63 – Joanna Stachurska
Oferta nr 64 – Monika Zielińska
Oferta nr 65 – Aleksandra Tańska
Oferta nr 66 – Anna Niewola
Oferta nr 67 – Paweł Jagiełło
Oferta nr 68 - Paulina Wawrzyńczak
Oferta nr 69– Magdalena Żach
Oferta nr 70 – Katarzyna Chini
Oferta nr 71 – Monika Kaszewska
Oferta nr 74– Malwina Grabarczyk
Oferta nr 75 – Kamila Stachurska
Oferta nr 76 – Monika Wrzoskiewicz


II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 22 lutego 2011 roku w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, sala 430, IV piętro

Wymienieni niżej kandydaci poddani zostaną praktycznemu sprawdzeniu umiejętności zgodnie z zamieszczonym harmonogramem:

Godzina 1000

Oferta nr 1 – Katarzyna Jaworska
Oferta nr 2 – Karolina Burska
Oferta nr 3 – Marcin Owczarek
Oferta nr 4 – Ewa Wysokińska
Oferta nr 5 – Stanisława Kwiryńska - Śniadek
Oferta nr 7 – Sylwia Zdziebkowska
Oferta nr 9 – Aleksandra Woszczatyńska
Oferta nr 10 – Anna Szymańska
Oferta nr 11 – Dorota Lerka
Oferta nr 12 – Magdalena Graczyk

Godzina 1020

Oferta nr 14 – Justyna Kapusta
Oferta nr 15 – Marcin Błaszczyk
Oferta nr 16 – Aleksandra Wrońska
Oferta nr 17– Anna Lewandowska
Oferta nr 18 – Sylwia Kostrzewa
Oferta nr 19 – Monika Chowicka
Oferta nr 20 – Małgorzata Olszewska
Oferta nr 23 – Eliza Marciniak
Oferta nr 25 – Natalia Knop
Oferta nr 26 – Aneta Kosatka

Godzina 1040

Oferta nr 27 – Agnieszka Sobczak
Oferta nr 28 – Maciej Bednarek
Oferta nr 31 – Elżbieta Korzyńska
Oferta nr 32 – Katarzyna Kowalik
Oferta nr 33 – Dariusz Sajda
Oferta nr 34 – Monika Kopeć
Oferta nr 37 – Magdalena Smolna
Oferta nr 38 – Bernadetta Skura
Oferta nr 39 – Paula Adamczewska
Oferta nr 41– Arkadiusz Zawadzki

Godzina 1100

Oferta nr 43 – Katarzyna Tuka
Oferta nr 45 – Beata Szafran
Oferta nr 46 – Marta Kaczmarek
Oferta nr 48 – Sylwia Wójcik
Oferta nr 49 – Monika Szczygielska
Oferta nr 50 – Grzegorz Cisowski
Oferta nr 51 – Marta Jodełka
Oferta nr 52 – Monika Stanisławska
Oferta nr 53 – Lidia Prusak
Oferta nr 54 – Edyta Kołodziej

Godzina 1120

Oferta nr 55 – Anna Gogolewska
Oferta nr 56– Anna Kuliszewska
Oferta nr 57 – Emil Szkopiak
Oferta nr 60 – Marta Eljasik
Oferta nr 61- Anna Szwitek
Oferta nr 63 – Joanna Stachurska
Oferta nr 64 – Monika Zielińska
Oferta nr 65 – Aleksandra Tańska
Oferta nr 66 – Anna Niewola

Godzina 1140

Oferta nr 67 – Paweł Jagiełło
Oferta nr 68 - Paulina Wawrzyńczak
Oferta nr 69– Magdalena Żach
Oferta nr 70 – Katarzyna Chini
Oferta nr 71 – Monika Kaszewska
Oferta nr 74– Malwina Grabarczyk
Oferta nr 75 – Kamila Stachurska
Oferta nr 76 – Monika WrzoskiewiczŁódź, dnia 14 lutego 2011r.

Prezes
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi

Alicja Pońsko

OGŁOSZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy zgodnie z liczbą uzyskanych punktów :


1. Kowalik Katarzyna - 9,63
2. Lerka Dorota - 9,57
3. Jagiełło Paweł - 9,30
4. Adamczewska Paula - 9,21
5. Kopeć Monika - 9,08
6. Kaczmarek Marta - 9,05
7. Zdziebkowska Sylwia - 9,01
8. Chini Katarzyna - 8,93
9. Eljasik Marta - 8,93
10. Gogolewska Anna - 8,84
11. Knop Natalia - 8,80
11. Owczarek Marcin - 8,80
12. Smolna Magdalena - 8,78
13. Burska Karolina - 8,71
14. Kapusta Justyna - 8,70
15. Kaszewska Monika - 8,61
16. Skura Bernadetta - 8,57
17. Lewandowska Anna - 8,56
18. Stachurska Joanna - 8,55
19. Kostrzewa Sylwia - 8,54
20. Szymańska Anna - 8,43
21. Wysokińska Ewa - 8,32
22. Sobczak Agnieszka - 8,21
23. Kwiryńska – Śniadek Stanisława - 8,14
24. Stachurska Kamila - 8,13
25. Cisowski Grzegorz - 8,04
26. Jaworska Katarzyna - 7,87
27. Niewola Anna - 7,72
28. Szafran Beata - 7,58
29. Szwitek Anna - 7,54
30. Wrońska Aleksandra - 7,53
31. Jodełka Marta - 7,51
32. Kołodziej Edyta - 7,49
32. Wójcik Sylwia - 7,49
33. Bednarek Maciej - 7,45
34. Stanisławska Monika - 7,44
35. Sajda Dariusz - 7,31
36. Wrzoskiewicz Monika - 7,30
37. Błaszczyk Marcin - 7,25
38. Szczygielska Monika - 6,98
39. Żach Magdalena - 6,93
40. Zielińska Monika - 6,91
41. Olszewska Małgorzata - 6,85
42. Woszczatyńska Aleksandra - 6,81
43. Chowicka Monika - 6,67
44. Marciniak Eliza - 6,08

Wymienieni wyżej kandydaci proszeni są o zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wg zamieszczonego niżej harmonogramu:
1 marca 2011 r.

1. Kowalik Katarzyna - godz. 900
2. Lerka Dorota - godz. 910
3. Jagiełło Paweł - godz. 920
4. Adamczewska Paula - godz. 930
5. Kopeć Monika - godz. 940
6. Kaczmarek Marta - godz. 950
7. Zdziebkowska Sylwia - godz. 1000
8. Chini Katarzyna - godz. 1010
9. Eljasik Marta - godz. 1020
10. Gogolewska Anna - godz. 1030
11. Knop Natalia - godz. 1040
12. Owczarek Marcin - godz. 1050
13. Smolna Magdalena - godz. 1100
14. Burska Karolina - godz. 1110
15. Kapusta Justyna - godz. 1120
16. Kaszewska Monika - godz. 1130
17. Skura Bernadetta - godz. 1140
18. Lewandowska Anna - godz. 1150
19. Stachurska Joanna - godz. 1300
20. Kostrzewa Sylwia - godz. 1310
21. Szymańska Anna - godz. 1320
22. Wysokińska Ewa - godz. 1330
23. Sobczak Agnieszka - godz. 1340
24. Kwiryńska-Śniadek Stanisława - godz. 1350

2 marca 2011 r.

1. Stachurska Kamila - godz. 900
2. Cisowski Grzegorz - godz. 910
3. Jaworska Katarzyna - godz. 920
4. Niewola Anna - godz. 930
5. Szafran Beata - godz. 940
6. Szwitek Anna - godz. 950
7. Wrońska Aleksandra - godz. 1000
8. Jodełka Marta - godz. 1010
9. Kołodziej Edyta - godz. 1020
10. Wójcik Sylwia - godz. 1030
11. Bednarek Maciej - godz. 1040
12. Stanisławska Monika - godz. 1050
13. Sajda Dariusz - godz. 1100
14. Wrzoskiewicz Monika - godz. 1110
15. Błaszczyk Marcin - godz. 1120
16. Szczygielska Monika - godz. 1130
17. Żach Magdalena - godz. 1140
18. Zielińska Monika - godz. 1150
19. Olszewska Małgorzata - godz. 1230
20. Woszczatyńska Aleksandra - godz. 1240
21. Chowicka Monika - godz. 1250
22. Marciniak Eliza - godz. 1300

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109 pokój 215 - II piętro.
Na rozmowie kwalifikacyjnej każdy kandydat winien okazać komisji oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych / licencjackich /.Wiceprezes
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi


Jarosław Pawlak

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ROZSTRZYGNIĘTYKomisja Konkursowa po przeprowadzeniu III etapu Konkursu na staż urzędniczy podjęła decyzję w przedmiocie zatrudnienia w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na stanowisku stażysty Panią:

 1. Natalię Knop

Komisja Konkursowa ogłasza również listę rezerwową kandydatów spośród osób z najwyższą ilością punktów z konkursu, którzy będą mogli być zatrudnieni w przypadku pojawienia się wolnych etatów na stanowiska stażystów w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Lista rezerwowa będzie ważna do ogłoszenia następnego konkursu, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Decyzją Komisji Konkursowej na listę rezerwowa wpisani zostali:

 1. Zdziebkowska Sylwia
 2. Jaworska Katarzyna
 3. Lewandowska Anna
 4. Owczarek Marcin
 5. Wrońska Aleksandra
 6. Eljasik Marta
 7. Kowalik Katarzyna
 8. Jagiełło Paweł
 9. Kopeć Monika
 10. Kapusta Justyna
 11. Bednarek Maciej
 12. Gogolewska Anna
 13. Skura Bernadetta
 14. Wysokińska Ewa
 15. Kwiryńska – Śniadek Stanisława
 16. Niewola Anna
 17. Stachurska Joanna
 18. Szafran Beata
 19. Kołodziej Edyta
 20. Stanisławska Monika
 21. Sajda Dariusz
 22. Szczygielska Monika
 23. Olszewska Małgorzata
 24. Adamczewska Paula
 25. Kaczmarek Marta
 26. Smolna Magdalena
 27. Burska Karolina
 28. Kaszewska Monika
 29. Kostrzewa Sylwia
 30. Stachurska Kamila
 31. Błaszczyk Marcin
 32. Chowicka Monika
 33. Marciniak Eliza
 34. Sobczak Agnieszka


 35. Prezes
  Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi

  Alicja Pońsko


Opublikował: Danuta Jóźwik
Publikacja dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 10213
 
Wersja do druku